Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookies. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s používaním súborov cookies Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vyhlásenie o spracovaní osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a poučenie dotknutých osôb (ďalej len "GDPR")
 
Správca Vašich osobných údajov:
Bio-Circle Surface Technology s.r.o. so sídlom: Šúrska 40, Chorvátsky Grob, 900 25  IČO: 35827491, Vás týmto v súlade s čl. 12 GDPR informuje o spracovaní Vašich osobných údajov a o Vašich právach.
 
U nás v spoločnosti sú osobné údaje veľmi cenné informácie a podľa toho s nimi zaobchádzame. Prosíme, prečítajte si pozorne, ako pristupujeme k ochrane osobných údajov.
 
Zdroje osobných údajov, ich rozsah a spracovanie
Osobné údaje získavame priamo od Vás (emaily, telefóny, vizitky, webové stránky a i.). V súvislosti s uzavretím zmluvného alebo iného právneho vzťahu sa správcu osobných údajov alebo z verejných zdrojov (registrov a iných verejných databáz a evidencií).
 
Ich spracovanie prebieha v súlade s platnými právnymi predpismi a na plnenie zákonných povinností správcu osobných údajov.
 
Kategórie osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania:
 • adresné a identifikačné údaje slúžiace k jednoznačnej a nezameniteľnej identifikácie subjektu údajov (na
 • pr. meno, priezvisko, titul, popr. rodné číslo, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, IČO, DIČ) a údaje umožňujúce komunikáciu so subjektom údajov (telefón, email, kontaktná adresa a iné informácie)
 • popisné údaje (napr. bankové spojenie)
 • ďalšie údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy
 • údaje poskytnuté nad rámec príslušných zákonov spracovávané v rámci urobeného súhlasu zo strany subjektu údajov (spracovanie fotografií, použitie osobných údajov za účelom personálnych úkonov, za účelom zasielania obchodných či informačných oznámení a i.)

Správca osobných údajov spracováva osobné údaje zákazníkov (i potenciálnych), zamestnancov správcu, dopravcov, dodávateľov služieb, uchádzačov o zamestnanie a iných osôb, ktoré sú v zmluvnom vzťahu k správcovi.

Nakladanie s osobnými údajmi
S Vašimi osobnými údajmi nakladajú iba oprávnení zamestnanci správcu. Správca osobných údajov neodovzdáva osobné údaje do tretích krajín mimo EÚ a má právo poveriť spracovaním osobných údajov spracovateľa, ktorý so správcom uzavrel spracovateľskú zmluvu a poskytuje dostatočné záruky ochrany Vašich osobných údajov. Príjemcovia Vašich osobných údajov sú finančné ústavy, štátne a iné orgány v rámci plnenia zákonných povinností stanovených príslušnými právnymi predpismi (zdravotné poisťovne, správa sociálneho zabezpečenia ai.) a externí spracovatelia.
 
Externí spracovatelia:
Účtovná spoločnosť - EDT Slovakia s.r.o., so sídlom Galvaniho 8, 824 04 Bratislava, IČO 35731761, zapísaná na Okresnom súde Bratislava I, oddiel Sro, vložka 15919/B
Prepravná spoločnosť - MORZIS s.r.o. Zd. Nejedlého 26, 934 05 Levice, IČO 45348502, zapísaná na Okresnom súde Nitra, oddiel Sro, vložka 25833/N
 
Ochrana osobných údajov
Ako správcovia osobných údajov sme prijali všetky technické a organizačné opatrenia, aby sme zabezpečili Vaše osobné údaje v súlade so zákonom alebo s inými záväznými právnymi predpismi. Prijali sme tiež organizačné opatrenia, aby nedošlo k neoprávnenému či náhodnému prístupu k Vašim osobným údajom, k ich zmene, zničeniu či strate alebo neoprávneným prenosom.
 
Doba spracovania osobných údajov
V súlade s termínmi uvedenými v príslušných zmluvách a súhlasoch, lehotami predpísanými pre nakladanie v prípade oprávnených záujmov správcu či tretej strany, v príslušných právnych predpisoch ide o dobu nevyhnutne potrebnú na zabezpečenie práv a povinností plynúce tak zo záväzkového vzťahu, ako aj z príslušných právnych predpisov.
 
Práva dotknutej osoby, Vaše práva:
 • na prístup k svojim osobným údajom, ktoré o Vás správca spracováva;
 • vyžiadať si u správcu opravu Vašich osobných údajov;
 • požadovať od správcov vymazanie Vašich osobných údajov, ak nie sú potrebné na účely, pre ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované;
 • požadovať od správcov obmedzenia spracovania Vašich osobných údajov;
 • máte právo na prenosnosť osobných údajov k inému poskytovateľovi služieb;
 • máte právo namietať, po ktorej spracovaní Vašich osobných údajov bude ukončené, pokiaľ sa nepreukáže, že existujú závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad Vašimi právami a slobodami najmä, ak je dôvodom prípadné vymáhanie právnych nárokov
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obráťte sa na správcu alebo na Úrad na ochranu osobných údajov;
 • vziať svoj súhlas kedykoľvek späť;
V prípade, že by ste radi uplatnili niektoré z Vašich práv, napíšte na office@bio-circle.sk.
 
Týmto Vám ďakujeme za Váš čas strávený preštudovaním týchto zásad. K Vašim osobným údajom budeme vždy pristupovať korektne, s úctou a v súlade s GDPR.
 
Pre akékoľvek otázky, pripomienky či podnety nás kontaktujte na office@bio-circle.sk.
 
Ďakujeme.
Váš dodávateľ riešení pre čistenie a odmasťovanie Bio-Circle Surface Technology s.r.o.