Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookies. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s používaním súborov cookies Ochrana osobných údajov

Legislatíva

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je legislatívne podchytená v rôznych zákonoch, nariadeniach a smerniciach. Naša spoločnosť pracuje plne v súlade so všetkými legislatívnymi predpismi a garantuje, že vývoj systémov a produktov je od počiatočného štádia nastavený tak, aby naše výrobky reprezentovali adekvátnu náhradu nebezpečných látok a poskytovali tak lepšiu ochranu zamestnancov pri práci. 

Ste vo vašej firme zodpovedný za bezpečnosť pri práci a ochranu zdravia?
Pracujete vo vašej firme s nebezpečnými látkami?
Nasledovné právne predpisy sú pre vás dôležité!

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Zákon  č. 124/2006 Z. z. o  bezpečnosti  a  ochrane  zdravia   pri   práci,  § 6 – 8 a zákon č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce), § 146 sa zaoberajú implementáciou opatrení na ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci za účelom zlepšenia bezpečnosti na pracovisku a ochrany zamestnancov pri práci. V súlade s platnou legislatívou zamestnávateľ musí implementovať všetky potrebné opatrenia, ktoré zaručia a zvýšia bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri práci. Je povinný posúdiť potencionálne zdravotné riziko na pracovisku. Posúdenie rizika je podkladom pre nastavenie efektívnych opatrení na ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci. Zamestnávateľ je povinný informovať zamestnancov o zdravotných rizikách a ochranných opatreniach.

Prevencia závažných priemyselných havárií

Zákon č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií ustanovuje podmienky a postupy pri prevencii závažných priemyselných havárií v podnikoch s prítomnosťou nebezpečnej látky a  obmedzovanie ich následkov na  zdravie ľudí, životné prostredie a majetok.

Ochrana mladých ľudí pri práci

Smernica 94/33/ES o ochrane mladých ľudí pri práci stanovuje minimálne požiadavky s cieľom zaistiť zlepšenie ochrany zdravia a bezpečnosti mladých pracovníkov. Vzťahuje sa na všetkých mladých ľudí do 18 rokov a jej hlavným cieľom je zakázanie zamestnávania detí.  Zákonník práce, § 171 – 176 upravuje pracovné podmienky mladistvých zamestnancov tak, že nesmú byť zamestnávaní prácami, ktoré sú pre nich neprimerané, nebezpečné alebo zdraviu škodlivé.   

Chemický zákon 

Zákon č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh ustanovuje klasifikáciu,označovanie, balenie chemických látok (ďalej len „látok“) a chemických zmesí (ďalej len „zmesí“), testovanie látok, kartu bezpečnostných údajov, zásady správnej laboratórnej praxe, podmienky uvedenia látok, zmesí a detergentov na trh, podmienky vývozu a dovozu vybraných nebezpečných látok a vybraných nebezpečných zmesí, práva a povinnosti výrobcov, dovozcov, následných užívateľov a dodávateľov látok a zmesí, pôsobnosť orgánov štátnej správy vrátane kontroly, dohľad nad dodržiavaním ustanovení tohto zákona a osobitných predpisov a ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie tohto zákona a osobitných predpisov.

Technické pravidlá pre nebezpečné látky

Tieto pravidlá predstavujú súhrn bezpečnostných, zdravotných, hygienických a ergonomických požiadaviek pre uvedenie nebezpečných látok do obehu a zaobchádzanie s nimi. Pravidlá pre zaobchádzanie s nebezpečnými látkami sú v slovenskej legislatíve upravené v chemickom zákone.

Nariadenie REACH

(Hodnotenie a autorizácia chemikálií)

Nariadenie REACH bolo prijaté na zlepšenie ochrany ľudského zdravia a životného prostredia pred rizikami, ktoré môžu predstavovať chemické látky. Názov vznikol zo začiatočných písmen „Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals" (registrácia, hodnotenie, autorizáciaa obmedzovanie chemických látok). Účinnosť nadobudlo 1. júna 2007.

Predpokladá sa, že v budúcnosti bude okolo 30 000 látok, dostupných na európskom trhu, registrovaných v Európskej chemickej agentúre (ECHA) v Helsinkách. V polovici roku 2012 bolo zaregistrovaných už okolo 7500 chemikálií. . Výrobcovia a dovozcovia musia preukázať, ako možno látku bezpečne používať, a používateľom musia oznamovať opatrenia manažmentu rizík. Ak chemická látka alebo zmes spĺňajú kritériá klasifikácieako nebezpečné, dodávateľ látky alebo zmesi je povinný vypracovať kartu bezpečnostných údajov (KBÚ). KBÚ obsahuje identifikáciulátky alebo zmesi a spoločnosti resp. podniku, identifikáciunebezpečenstiev, zloženie, vrátane informácie o zložkách, manažment rizika a informácie o doprave. ECHA zverejňuje informácie o nebezpečných chemických látkach vo svojej internetovej databáze.ECHA na základe dostupných údajov stanoví možné nebezpečenstvo na ľudské zdravie vyplývajúce z hodnoty DNEL (Derived No Effect Level – odvodená hladina, pri ktorej nedochádza k žiadnemu účinku).Ak je látka označená ako látka vzbudzujúca veľmi veľké obavy (SVHC)a zaradená do zoznamu kandidátskych látok, znamená to, že pre dovozcov, výrobcov a dodávateľov výrobku obsahujúceho takúto látku vyplývajú určité právne povinnosti. 

Charakteristika látky vzbudzujúcej veľmi veľké obavy: 

- karcinogénna, mutagénna, reprodukciu ovplyvňujúca látka (CMR), taktiež perzistentná, bioakumulatívna a toxická látka (PBT) alebo veľmi perzistentná a veľmi bioakumulatívna látka (vPvB).

Vyhlasujeme, že vo výrobkoch bio-chem sa nenachádzajú suroviny, ktoré by obsahovali látky nachádzajúce sa na zozname nebezpečných látok ECHA, na zozname kandidátskych látok alebo látky, ktoré sú PBT alebo vPvB v súlade s Prílohou XIII Nariadenia REACH.

Smernica o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel pri určitých činnostiach a v určitých zariadeniach (VOC)

Smernica 1999/13/ES o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel pri určitých činnostiach a v určitých zariadeniach sa vzťahuje na všetky prevádzky, ktoré používajú organické rozpúšťadlá na povrchové čistenie, natieranie, lakovanie, chemické čistenie a tlačenie alebo vyrábajú nátery, lepidlá a farmaceutiká. V smernici sú stanovené hodnoty emisných limitov pre všetky prevádzky, a to konkrétne na emisie z továrenských komínov a tiež unikajúce emisie prostredníctvom okien, dverí a výfukových systémov. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať stanovené hodnoty emisných limitov. Súčasťou smernice je príloha – schéma znižovania emisií. Prevádzkovateľ môže použiť akúkoľvek schému znižovania emisií vypracovanú špeciálne na jeho zariadenie za predpokladu, že nakoniec dosiahne rovnaké zníženie emisií.

Nariadenie GHS (GHS = globálny harmonizovaný systém) a Nariadenie CLP (CLP = klasifikácia, označovanie a balenie látok a zmesí

Globálny harmonizovaný systém klasifikácie a označovania látok je v Európe implementovaný prostredníctvom Nariadenia CLP (1272/2008/ES) a je úzko  súvisí s Nariadením REACH.

Nariadenie CLP stanovuje predpisy na klasifikáciu,označovanie a balenie látok a zmesí. Látky musia byť označené v súlade s CLP od 1. decembra 2010 a zmesi od 1. júna 2015. Nariadením CLP došlo k  zmene používania výstražných symbolov:  výstražné symboly s čiernym znakom v oranžovom štvorci nahradilo 9 výstražných piktogramov. Nové piktogramy majú podobu červeného kosoštvorca s bielym pozadím a existujúce znaky (Xi, Xn) sú nahradené napr. čiernym výkričníkom. Vety R- a S- označujúce špecifické riziko a štandardné pokyny pre bezpečné zaobchádzanie nahradili vety H- a P- (H- výstražné upozornenie a P- bezpečnostné upozornenie). Okrem toho, na zdôraznenie nebezpečenstva sa používajú aj výstražné slová POZOR alebo NEBEZPEČENSTVO.

Predchádzajúce predpisy EÚ rozlišovali 15 kategórií nebezpečenstva, nové Nariadenie CLP rozlišuje medzi 28 kategóriami nebezpečenstva.

Nariadenie vlády SR č. 83/2013 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci 

Toto nariadenie vlády ustanovuje požiadavky na ochranu zdravia a bezpečnosti zamestnancov pred rizikami z expozície biologickým faktorom pri práci a na predchádzanie týmto rizikám pri všetkých činnostiach, pri ktorých zamestnanci sú alebo môžu byť pri práci exponovaní biologickým faktorom. Termín „biologické faktory“ zahŕňa mikroorganizmy vrátane geneticky modifikovanýchmikroorganizmov, bunkové kultúry a ľudské endoparazity, ktoré môžu vyvolať nákazu, alergiu alebo toxický účinok u ľudí; biologické faktory sú tiež prióny, ktoré môžu spôsobiť u ľudí prenosné ochorenie. 

Toto nariadenie klasifikujebiologické faktory do štyroch skupín podľa miery rizika nákazy u ľudí a možnosti prevencie a liečby:

a) biologické faktory 1. skupiny, pri ktorých nie je pravdepodobné, že by mohli spôsobiť ochorenie ľudí,

b) biologické faktory 2. skupiny, ktoré môžu spôsobiť ochorenie ľudí a mohli by predstavovať nebezpečenstvo pre zamestnancov, ale nie je pravdepodobné, že sa ochorenie rozšíri v populácii, pričom obvykle je k dispozícii účinná profylaxia alebo liečba,

c) biologické faktory 3. skupiny, ktoré môžu spôsobiť závažné ochorenie ľudí a vážne nebezpečenstvo pre zamestnancov; môžu predstavovať riziko rozšírenia v populácii, pričom obvykle je k dispozícii účinná profylaxia alebo liečba,

d) biologické faktory 4. skupiny, ktoré spôsobujú závažné ochorenie ľudí a sú vážnym nebezpečenstvom pre zamestnancov; môžu predstavovať vysoké riziko rozšírenia v populácii, pričom obvykle nie je k dispozícii účinná profylaxia alebo liečba.

Kontakt

Podporujeme našich zákazníkov a odborne im pomáhame v každom aspekte. Neváhajte využiť naše odborné poradenstvo - kontaktujte nás!

Kontaktujte nás